V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s.. Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě právního základu pro zpracování osobních údajů.

1. Kdo bude vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost

ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s.
IČO: 07570546
se sídlem Praha 3, Žerotínova 1132/34, 130 00.

2. Jaké informace/osobní údaje o našich klientech zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu či právního základu jsou následující

 • jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmy, IČO a sídlo),
 • datum narození (pouze u jednatelů společností)
 • kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail),
 • jméno, příjmení a pracovní pozice oprávněných osob (nezbytné pro komunikaci v rámci plnění služeb)
 • informace o využívání našich produktů a služeb včetně historie objednávek

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme pouze přímo od subjektů osobních údajů, tedy našich zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců.

4. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje klientů?

Kontaktní údaje našich klientů zpracováváme především za účelem plnění uzavřených smluv a zakázekDále také za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již klientovi poskytli. Současně pro ověření spokojenosti se zakoupeným produktem a poskytnutou službou zákazníkovi. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát tento účel využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním zprávy na e-mail ochranadat@orangeoptik.cz nebo na info@orangeoptik.cz

5. Jak osobní údaje zpracováváme?

Společnost ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s. zpracovává osobní údaje převážně sama, ale pro určité podpůrné funkce i prostřednictvím pečlivě vybraných zpracovatelů. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a vedení společnosti ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s. či oprávněným spolupracovníkům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Aktuální seznam našich zpracovatelů:

Zpracovatel

Identifikace

Předmět spolupráce

IMP net, s.r.o.

28351801

Služba web hostingu

Delta computer systems s.r.o.

27953181

Služby IT a mail hostingu

Servis podnikateľa s.r.o.

SK47164662

Správa obchodního SW řešení

Jitka Moravcová

CZ6859300756

Správa účetnictví a mezd

GOOGLE IRELAND LIMITED

IE6388047V

Remarketing

Seznam.cz

26168685

Remarketing

6. Externí reklamní systémy

Naše webové stránky www.orangeoptik.cz využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“

Rovněž využíváme reklamní systém společnosti Google (Google AdWords), Facebook a Instagram. Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání.

7. Soubory Cookies

Naše webové stránky www.orangeoptik.cz pro svou činnost využívají takzvané „cookies“. Web dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (dále spolu jako „jiné společnosti“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Jedná se o textové soubory, které slouží k měření návštěvnosti webu www.orangeoptik.cz, k přizpůsobení zobrazení webových stránek a pro cílení reklamy. Tyto soubory cookies odešle konkrétní navštívená stránka do Vašeho prohlížeče a umožní nám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, rozpoznat Vaše zařízení apod.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google, jinými společnostmi a naší společností, a to způsobem a k účelům uvedeným níže.

Jaké cookies a pro jaké účely využíváme?

Naše webové stránky používají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení do skončení doby jejich platnosti, nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá web, jsou buď cookies první strany nebo cookies třetích stran.

 • Cookies první strany - cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Mohou být dočasné nebo trvalé.
 • Cookies třetích stran- cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu. Cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies.

Konkrétní využívané typy cookies a jejich účel:

 • Nezbytné cookies-tyto cookies umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.
 • Výkonnostní cookies-tyto cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další obdobné informace). Údaje získané těmito cookies jsou anonymní.
 • Funkční cookies-tyto cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace a podobně. Prostřednictvím funkčních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.
 • Cílené a reklamní cookies-tyto cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz a s poradci.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

8. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem, to znamená po dobu vyřízení a doručení objednávky a dále pak po dobu trvání záruční lhůty. Po uplynutí této lhůty, jsou vaše data archivována dle archivačního řádu společnosti ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s.. Po uplynutí archivační doby, jsou vaše data zlikvidována, popř. zanonymizována tak, aby bylo zamezeno identifikaci vaší osoby

9. Jak osobní údaje chráníme?

ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s.přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsoby stanovenými zákonnými předpisy, vedoucí k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. To platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme tyto zabezpečovací prvky:

 • Šifrovanou komunikaci
 • Počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí
 • Veškerá úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly
 • Přístup k osobním údajům je udělen jen autorizovaným pracovníkům, či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“ (např. účtování, zákaznický servis, aj.). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem

Na vyžádání je společnost ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

10. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt osobních údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na ochranadat@orangeoptik.cz).

Právo na opravu

Pokud subjekt osobních údajů zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a zároveň skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme nebo anonymizujeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt osobních údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní (zákonnou) povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty osobních údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail na ochranadat@orangeoptik.cz), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo II) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo III) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo IV) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s. o vysvětlení nebo požadovat, aby ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s. odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s., Praha 3, Žerotínova 1132/34, 130 00

e-mail: ochranadat@orangeoptik.cz nebo info@orangeoptik.cz

tel: +420 608 655 016

12. ZÁVĚR

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019. a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.orangeoptik.cz. Společnost ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s. je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb ČESKÁ OČNÍ OPTIKA HOLDING a.s.