Všeobecná pravidla

Pravidla věrnostního programu Vaše výhody

Obchodní společnost Optik House, s.r.o, se sídlem Nádražní 129, 251 64 Mnichovice IČ: 28467841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143725, pro Vás připravila věrnostní program Vaše výhody (dále již jen „program“).

 

Registrace do programu Vaše výhody

Zákazníkem programu se může stát osoba starší 18 let, která provede řádnou registraci do programu osobně na kterékoli provozovně Vaše Optika a udělí souhlas s pravidly programu.

Registrací zákazník uděluje svůj souhlas s účastí ve věrnostním programu a jeho pravidly.

Při registraci na provozovnách Vaše Optika musí zákazník uvést alespoň jeden kontaktní údaj, a to telefonní kontakt a nebo e-mailovou adresu. Kontaktní údaj musí být v rámci programu jedinečný. Není tedy možné stejný kontaktní údaj uvést u více registrací.

Souhlas s účastí v programu není možné zrušit, ale je možné se z programu odregistrovat, a tím zákazník přichází o možnost výhod programu. Zrušení účasti proběhne do 30 dní po potvrzení přijetí žádosti o odregistrování.

Správce programu má možnost zrušit účast zákazníka v programu v případě porušení pravidel programu.

Pro marketingové účely se každá osoba po dobu své účasti v programu, tedy od okamžiku registrace až do okamžiku odregistrace, považuje za zákazníka programu.

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou nezbytným předpokladem pro účast v programu, neboť pouze s jejich využitím lze poskytnout zvýhodnění, která jsou pro zákazníky důvodem k účasti.

Zákazník registrací do věrnostního programu souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Poskytuje tím vědomý, vážný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci do věrnostního programu či následně při své účasti v programu, stejně jako údajů shromážděných po dobu své účasti, včetně nákupního chování, správci programu, k jejich automatizovanému zpracování prostřednictvím informačního systému programu za účelem registrace v programu, komunikace v rámci programu, marketingovým účelům, vydání karty, a to na období své účasti v programu a případně po dobu nezbytně nutnou k vypořádání nároků z jeho účasti v programu vzešlých.

Údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a pokud poskytl podrobnosti elektronického kontaktu pak i tyto, mohou být využity za účelem nabízení obchodu a služeb správce a zpracovatele Optik House, s.r.o. Nesouhlas s tímto užitím může zákazník kdykoliv projevit formou emailové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty info@orangeoptik.cz, nebo způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Osobní údaje budou zpracovány společností Optik House, s.r.o, se sídlem Nádražní 129, 251 64 Mnichovice, IČ: 28467841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143725, která provádí automatizované zpracování osobních údajů za účelem registrace v programu, komunikace v rámci programu, marketingovým účelům, vydáním karty.

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a to v rozsahu nezbytném pro jeho činnost a zpracovateli, jiným osobám nejsou přístupny. Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

Veškeré souhlasy poskytnuté zde jsou dobrovolné a mohou být odvolány.

Důsledkem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je ukončení účasti v programu, neboť bez zpracování osobních údajů není účast v něm myslitelná. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou výše uvedené údaje využity pouze pro vlastní potřebu správce za účelem vyloučení možnosti, že tyto údaje budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb.

Zákazník má právo na:

  • přístup ke svým osobním údajům
  • opravu svých osobních údajů
  • požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce, a to prostřednictvím zpracovatele, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat

Obsahem informace je vždy sdělení o:

  • účelu zpracování osobních údajů
  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím
  • správce má právo za poskytnutí informací požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování zákazníka nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Pokud se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, zejména není-li spokojen s vyřízením jeho žádosti správcem, má právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Čerpání výhod z věrnostního programu na provozovnách Vaše Optika

Zákazník může uplatnit získané výhody z věrnostního programu na všech provozovnách Vaše Optika. Možnost čerpání výhod je automaticky umožněna všem zákazníkům programu. Výhody, které může účastník programu čerpat, jsou zveřejněny na webových stránkách www.orangeoptik.cz

 

Karta Vaše výhody

Věrnostní kartu Vaše výhody získá zákazník po registraci do programu. Karta bude po registraci předána na provozovnách Vaše optika.

Zákazník se zavazuje kartu chránit před ztrátou či zneužitím. Za případné škody způsobené ztrátou či zneužitím karty odpovídá Zákazník.

 

Ostatní ujednání

Tato pravidla programu Vaše výhody platí od 1.1.2017.

Pravidla programu je možné jednostranně měnit nebo upravovat s tím, že zákazník o změně nebo úpravě a datu jejich účinnosti bude informován nejméně 30 dní před účinností změny nebo úpravy zveřejněním na webových stránkách www.orangeoptik.cz.

Chcete vědět o novinkách?
Sledujte nás: